woensdag 8 juni 2016

Week 16

Dit is de week na de presentatie van ons DOT op de contactdag. Wij hadden van tevoren e.e.a. goed uitgedacht, wekelijks een Appear-in sessie gehouden en zijn op de dag zelf een uurtje eerder naar Utrecht gekomen om alles nog eens door te lopen. Vol goede moed gingen we dan ook de collegezaal in. Aangezien wij de vorige keer als eerste DOT onze presentatie hadden gedaan, wilden we nu wel als laatste. De laatste presentatie van een collega-DOT, vlak voor ons, blies ons allemaal weg; hier waren mooie, maar ook kwalitatief zeer hoogwaardige filmpjes gemaakt op een professionele wijze.
Aangezien de andere presentaties wat uitliepen en wij dus als laatste waren, merkte ik een bepaalde vermoeidheid, zowel bij ons als bij de andere studenten. de presentatie kwam dus ook niet zo mooi uit de verf.
Daarnaast bleek uit de positief-kritische vragen die we kregen dat we over een aantal aspecten niet voldoende hadden nagedacht. Weliswaar wisten we in grote lijnen wat we wilden (een work-shop ontwikkelen die collega-docenten inspireert en uitdaagt), maar we hebben dit onvoldoende laten zien in onze presentatie en ook onvoldoende verwoord in de pilot en in het projectvoorstel.
Dit houdt dus in dat er nog heel wat werk aan de winkel is. We hebben die zaterdag direct goede afspraken gemaakt; wie doet wat, wat is de belangrijkste feedback en wat moet er in totaal nog gebeuren. Ten tijde van het schrijven van dit blog (de woensdag na de contactdag) zijn we al veel verder. Gisteren hebben we de pilot omgezet naar een ADDIE-model, waarbij ieder voor zich een aantal punten en aanbevelingen van afgelopen zaterdag verwerkt. Dit om een duidelijk en volledig eindproject neer te zetten. Andermaal is gebleken dat ons DOT een goede combinatie is van mensen met creativiteit en probleemoplossend vermogen.


zaterdag 28 mei 2016

Week 15


Deze week ben ik (Annelies) aan de beurt om iets op ons blog te schrijven.
Afgelopen donderdag met Rina overleg gehad over de voortgang van ons project.
Het heeft even geduurd maar we begrijpen nu waarom wij steeds op en aanmerkingen krijgen op ons ingeleverde werk. Wij werken wel volgens ADDIE maar wij beschrijven dit niet! Wat is de ADDIE aanpak?
Er zijn verschillende modellen ontwikkeld ten behoeve van onderwijsontwikkeling. Veel van deze modellen, zo ook het ADDIE model, onderscheiden de volgende fasen: analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren. Met deze vijf activiteiten kun je een goed product ontwikkelen. Evalueren doe je gedurende het hele proces zodat je zicht krijgt op de kwaliteit van je ontwerp en om direct verbeteringen aan te kunnen brengen. Vragen die je jezelf kunt stellen, om te zien of je het proces goed doorloopt of doorlopen hebt zijn: 
-Wat wil ik bereiken?
-Hoe wil ik dit bereiken?
-Hoe weet ik of ik dat uiteindelijk heb bereikt?

Natuurlijk analyseren, overleggen en evalueren wij in onze Minorjag en zijn wij bezig met ontwerpen. Kijken of we op de goede weg zitten, wat wij willen bereiken en hoe en of we ons doel moeten bijstellen. Dit hebben we zeker allemaal gedaan alleen blijkt dit niet uit onze ingeleverde stukken. Hier gaan we de komen periode hard aan werken want we doen het al dus kunnen we dit ook beschrijven!
           woensdag 18 mei 2016

Week 14

Woensdag 18-5-2016

Week 14

De pilotopdracht hebben we terecht teruggekregen. Er ontbrak teveel om verder te kunnen.
De Dot heeft de voorjaarsvakantie gebuikt om andere vakken bij te werken, om er een paar dagen tussenuit te gaan en om andere privé zaken te regelen.
Op 10 mei hadden we een Appear in afspraak. Daar zijn aan de hand van de beoordelingsrubric die we terugkregen de taken benoemd en verdeelt. Afspraak was dat we een week later alles zouden samen voegen en insturen. Zo is het gegaan.
Im Großen und Ganzen gezien zijn we de analyse fase wel voorbij en zitten we nu te designen en te developpen. Want nu moet de informatie die is verkregen uit analysefase ook daadwerkelijk een plaats krijgen in het eindproduct. Die informatie moet nog worden aangevuld met de ontbrekende informatie. Welke dat is zal blijken nadat de uitkomst van de enquête bestudeerd is.
Het eindproduct zal een om een PowerPoint presentatie omvatten die uit de drie beschreven gebieden bestaat. Eerst de minder bekende maar wel eenvoudig te gebruiken mogelijkheden van PowerPoint. Dan die mogelijkheden die meer moeite kosten of waarvoor een externe bron naadloos in PowerPoint wordt verwerkt. En tot slot door gebruik te maken van een add-in publieksparticipatie laten zien. In deze opbouw kun je de zone van naaste ontwikkeling van de constructivist Vygotski herkennen (Verhofstadt, Vyt, & Geert, van, 1991).
Maar zover is het nog niet. Eerst moet er in de design fase nog een enquête en interview vragen gemaakt worden die de vragen uit de analyse van de opdracht verhelderen. Over de inhoud zijn wij het al eens. Daarover hebben we gisteren in de Appear in geëvalueerd.
Deze week gaan we de eerste opzet van de presentatie ontwikkelen, de enquête ontwikkelen en de interview vragen ontwikkelen. Dat zal komende dinsdag worden geëvalueerd. Genoeg te doe voorlopig.
Met de gebruikte woorden analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren verwijs ik naar het gebruik van het ADDIE model zoals het SLO (2016).
Jurian Assink

Bronnen:
Stichting leerplan onderzoek. (2016, 05 13). Cursus curriculum ontwerp. Opgehaald van slo.nl: http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/kennisbank/4_5534_351d_Kennisbank.docx/download
Verhofstadt, L., Vyt, A., & Geert, van, P. (1991). Handboek ontwikkelingspsychologie. Grondslagen en theorieën. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.


donderdag 21 april 2016

Week 10


Vervolg van onze DOT na de presentatie in Utrecht.

Zaterdag 9 april hebben wij als DOT onze pilot gepresenteerd aan de medestudenten. Uiteraard gaf Jurian direct aan als eerste te willen en zo geschiedde.
Helaas werkte de techniek niet helemaal mee en kon het digibord onze presentatie niet helemaal volgen, maar de boodschap is wel overgekomen.

In de presentaties die volgden was naar onze mening direct te zien dat er wel degelijk behoefte is aan meer verdieping. In iedere presentatie werd gebruik gemaakt van PowerPoint (of de Apple variant), maar variatie, aantrekkelijkheid en het gebruik van features waren ver te zoeken. Dit heeft ons het inzicht gegeven dat we op de goede weg zijn en ons project in de tweede periode verder uit gaan werken.

Daarnaast is wederom gebleken dat de samenwerking binnen ons DOT nog steeds uitermate goed verloopt; ik (Gert) werd naar voren geschoven om de presentatie te geven, Jurian verzorgde de techniek en bij de vragen die vanuit de medestudenten kwamen bleek dat Annelies de meeste theoretische kennis bezat en die ook kon toepassen in de antwoorden.

Voor de uitwerking van het project is duidelijk geworden dat de competenties goed benoemd dienen te worden (welke wel en welke niet) en dat we allereerst moeten gaan inventariseren welke kennis er al is bij docenten. Dit gaan we doen d.m.v. een enquête met eventueel een aanvullend interview. Rina gaf heel duidelijk aan dat het ook belangrijk is om te weten of er wel behoefte is aan deze kennisverbreding bij de docenten. Wanneer alle docenten aangeven dat ze zich prima redden, is er weinig basis. Naar onze mening en ook weer de ervaringen op deze zaterdag is deze behoefte er wel degelijk en moeten wij dus de die docenten ervan overtuigen dat verbreding en verdieping in PowerPoint een goede verrijking kan zijn van de lessen.

Kortom; voldoende werk voor de boeg!

dinsdag 5 april 2016

Week 9

Annelies schrijft:
Welke loopbaanrollen hebben Gert, Jurian en Annelies?
Definitie loopbaanrollen
Loopbaanontwikkeling is te beschouwen, en te beschrijven, als het geleidelijk ontwikkelen van een repertoire van rollen. Daarmee worden mensen flexibeler in de invulling van hun taken en verantwoordelijkheden, en verbreedt zich hun inzetbaarheid.
Het model van loopbaanrollen (Hoekstra, 2006) levert een taal waarin loopbaanontwikkeling functioneel kan worden beschreven. Beter dan functiebenamingen, opleidingen of vakgebieden vertellen loopbaanrollen het functionele verhaal van iemands effectieve betekenis in het werk. Een loopbaanrol is gedefinieerd als een stabiele groep kenmerken van de effecten van iemands functioneren in werksettings. Het begrip is gebaseerd op Hogans socioanalytische theorie, waarin reputatie en identiteit de twee verschillende fundamentele aspecten van de persoon zijn, beide beschreven in termen van rollen (Hogan, 1983; Hogan & Roberts, 2000).


Het is helaas niet zo dat mensen automatisch terechtkomen in die rollen die hen goed liggen of in de rollen waarin zij het meest effectief zijn. Veel docenten hebben dat bijvoorbeeld ervaren. De druk van de werkomgeving en de wijze van beoordeling en afrekening daar duwen werknemers vaak in de rol van realisator, en wie dan onvoldoende ruimte weet te scheppen voor een eigen manier van functioneren, blijft opgesloten zitten in een te smalle en eenzijdige loopbaanrol. Het is mogelijk loopbaanrollen gericht te ontwikkelen.
Als we naar onze DOT Minorjag kijken valt op dat als we kijken naar de loopbaanrollen, de persoonlijkheid en talent ook een rol in spelen.
Gert is de expert, gericht op kennis en ideeën maar ook de gids. Gert let erop dat we ons allemaal kunnen ontwikkelen, let op ons welzijn.
Jurian is de maker van ons groepje maar ook de bestuurder. Hij richt zich op lange termijn doelen, zet de koers uit en stuurt. Geen flauwekul, maar wel een doel!
Annelies is de presentator, gericht op vorm en stijl. maar de rol van bestuurder past haar ook wel. Wil graag invloed uitoefenen op het proces en bewaakt de planning.
Het lijkt mij zinvol om te proberen de loopbaanrol waarin wij minder functioneren de komende periode proberen te ontwikkelen. Voor Gert is dat bestuurder, voor Jurian is dat de presentator en voor Annelies is dat de inspirator. Even overleggen of iedereen het hiermee eens is!

Waar we het al wel over eens zijn is dat we doorgaan met onze blog!
Tot volgende week!

woensdag 23 maart 2016

Week 7

Werken in de DOT: MinorJAG.

Onze opdracht:

Collega docenten overtuigen dat het gebruik van PowerPoint een meerwaarde in hun les kan hebben.

Dit doen we door drie onderdelen te belichten:
1       Wat kun je met PowerPoint. De highlights en de nieuwe ontwikkelingen.
2       Het gebruik van Powerpoint heeft door goed gebruik een didactische meerwaarde.
3       Na een eenmalige tijdsinvestering kan het vaak gebruikt worden. Na (kleine) aanpassingen kan het door leerlingen zelfstandig gebruikt worden (= herhaling = didactiek)
Uitgangspunt: Wij gaan er vanuit dat collega’s the-good- old PowerPoint kennen, er enige ervaring mee hebben maar geen fan (meer) van zijn.
Deze uitgangspunten hebben we samengesteld tijdens de eerste Appear-in video bijeenkomst van onze DOT MinorJAG.

DOT: Docent ontwikkelteam

Volgens Handelzalts (2009) is een Dot een groep van 2 of meer samenwerkende docenten in het zelfde vak of in aanpalende vakken. Handelzalts (2009) stelt dat het werken in een DOT 3 voordelen kan opleveren: 1 samenhang in school curriculum, 2 professionele ontwikkeling van docenten en 3 ontwikkeling van de schoolorganisatie.
            Onze Dot bestaat uit docenten van verschillende scholentypes. Gert en ik (Jurian) werken in Enschede, Annelies in Utrecht. Voordeel 2, de professionele ontwikkeling speelt bij ons een rol. Daarbij kunnen we ons typisch 21st century noemen. Trilling en Fadel schrijven het volgende: “Collaborative, using the collective experience and expertise of other teachers and the wider community of educators exploring 21st centruy learning methods.” (2009, p. 138). En dat is op MinorJAG, onze DOT, van toepassing . MinorJAG  is een samenwerking tussen docenten die gebruikmaken van elkaars ervaring. Zij zijn met elkaar betrokken geraakt  door de opleiding  of wel:  een samenwerking vanuit een breder onderwijsveld.

Rollen in de DOT.

Kenmerkend voor oudere studenten, zijstromers, is dat zij ervaring hebben met de communicatie die noodzakelijk is voor samenwerking. Dit zal veelal komen door hun (bedrijfs) (levens) ervaring. In onze DOT kruipt een ieder als vanzelf in de diverse groepsrollen. Doet Annelies een voorstel, dan reageert Gert of Jurian kritisch. Neemt iemand anders een initiatief dan past de groep zich daar direct op aan en zijn de rollen omgedraaid. Ook vaart in de voortgang, modereren, is een ieder gegeven. Opvallend is daarbij is dat degene die tijdelijk het minst aan het gesprek toevoegt als eerste het besprokene samenvat om verder te gaan met het volgende gespreksonderdeel. Gezond kritisch zijn we alle drie. Overtuigend en te overtuigen. Takenverdelend en takenaannemend. Kortom de samenwerking is goed en prettig.

Opdrachten deze week.

Gisteravond is er weer een video bijeenkomst geweest. De hoofdvraag is steevast Waar zijn we en wat moeten we doen. Deze vraag is gegeven uit de analyse van de totale opdracht van deze minor. De uitkomst van die analyse levert de opdracht voor de komende week op. Deze opdracht geven we gezamenlijk vorm door spontane ideeën maar ook door afzonderlijk ter plekke vooronderzoekjes te doen. Zijn we eruit hoe we de opdracht gaan vormgeven dan is het voor dat moment klaar en gaan we verder met het volgende. Tegen het einde van de videoconferentie verdelen we de taken die zojuist zijn ontworpen. Het verdelen gaat op gevoel. Ik kies dan vaak de taak waar ik bij voorbaat al een invullingsidee voor heb. Ook speelt de werkverdeling over meerdere weken een rol. Heb ik een kleinere taak gehad vorige week dan zal ik nu voor een grotere taak kiezen. Het ontwikkelen doet een ieder op zijn eigen plaats en tijd. Hij voegt het dan toe aan het ontwikkelplan dat wij delen in een Onedrive omgeving. De evaluatie vindt plaats in twee stadia. Ten eerste leest iedere dotter het ontwikkelplan door voor de volgende videobijeenkomst. Ten tweede start de bijeenkomst met een evaluatie van de opbrengst van de vorige week. Dit versterkt vaak de input doordat er altijd kritische vragen zijn. Kleine ingrepen verduidelijken dan op opbrengst. Ik heb hierboven de werkwijze van onze dot beschreven en daarbij de kernactiviteiten van het ontwikkelmodel ADDIE gebruikt. Het ADDIE model is ontwikkeld ten behoeve van onderwijsontwikkeling, het maken van lessenreeksen (Thijs & Van den Akker, 2009). ADDIE is een acroniem: A = analyse, D = Design, D = development, I = Implementatie, E = evaluatie. Aan de hand van het model kan ik prima de volgorde van onze werkwijze omschrijven. Het ADDIE model is volgens mij een algemeen model voor probleem aanpak, vandaar de bredere toepasbaarheid.

Competenties bij deze minor volgen.

Jurian Assink 23-3-2016

donderdag 10 maart 2016

week 5

10-3-2016

Week 5

Na de voorjaarsvakantie hebben we onze volgende Appear-In sessie net weer afgesloten. Al heel snel waren we er uit; Wij zijn van mening dat veel docenten didactisch goed onderlegd zijn, in hun lessen vaak PP inzetten als middel, maar zich onvoldoende bewust zijn van de uitgebreide mogelijkheden die PP biedt. Wat wij dus willen is deze docenten meer ondersteunen en van informatie voorzien om deze mogelijkheden meer te benutten. Annelies gaat een opzet voor een onderzoeksplan opstellen, waardoor wij meer inzicht krijgen op welke vlakken deze ondersteuning het meest nodig is.
Aan de hand van dit onderzoeksplan kunnen we ook bezien welke einddoelen we moeten stellen.

Tijdens een dergelijke sessie blijkt dat wij, ook al staan we voor ons gevoel nog aan het begin van de minor, al heel veel tot nu toe geleerde mogelijkheden van ICT kunnen toepassen; zo gebruiken wij nu Symbaloo, heeft Annelies in een vergadering linoit.com geïntroduceerd en merken we alle drie dat we nu sneller nieuwe toepassingen van ICT durven op te pakken en te gebruiken.
Ook blijkt overleg middels Appear-in ook zeer handig en efficiënt te zijn. Naast deze Appear-in hebben we ook aen App-groep aangemaakt om snel informatie uit te kunnen wisselen.

De samenwerking verloop heel plezierig; we vullen elkaar goed aan en hebben respect voor een ieders mening. Ook de taakverdeling verloopt heel soepel; tijdens het overleg wordt al heel snel gezgd: 'Oh, dat doe ik wel' en zo verloopt het hele proces prettig.

Afgesproken is dat de enquête en overige documenten in Onedrive gemaakt zullen worden, zodat we allemaal aan hetzelfde document kunnen werken.

Wordt vervolgd!